2. Διαχειριση Ενεργειας

Δραστηριότητα 2.1:

Τροχός της τύχης

Δραστηριότητα 2.2:

Αυτό-αξιολόγηση εξοικονόμησης ενέργειας